Używamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

REGULAMIN

REGULAMIN

TERENU ORAZ IMPREZY MASOWEJ

obowiązujący na terenie Parku Zamkowego w Pszczynie

podczas imprezy masowej „DNI PSZCZYNY”

w dniach 20 i 21 sierpnia 2016r.

 

podstawa prawna: ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504)

 

I Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu/imprezy bez wcześniejszego

 

II Wjazd pojazdów na teren parku

 

Odbywa się wyłącznie na podstawie okazania karty wjazdowej wydanej przez Organizatora

z wyjątkiem pojazdów służb uprawnionych do wjazdu w celu wykonania ustawowych

 

III Zasady wstępu na teren imprezy

 

1. Wstęp na teren imprezy jest nieodpłatny.

 

2. Osoby małoletnie mogą wejść na teren imprezy wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

 

3. Scena, zaplecze sceniczne oraz parking Organizatora nie są terenami ogólnie dostępnymi i

przebywać na nich mogą tylko osoby upoważnione przez Organizatora.

 

IV Zasady bezpieczeństwa

 

1. Osoby obecne na imprezie masowej są obowiązane zachować się w sposób nie zagrażający

bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.

 

2. Osoby obecne na imprezie masowej są zobowiązane bezwzględnie przestrzegać postanowień

niniejszego regulaminu.

 

3. Osoby obecne na imprezie masowej są zobowiązane stosować się do zarządzeń i poleceń

służb informacyjnych i porządkowych działających w imieniu Organizatora.

 

4. Służby porządkowe Organizatora imprezy, legitymujące się identyfikatorem, są uprawnione do:

- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości

- przeglądania zawartości bagażu, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą

przedmioty, o których mowa w ppkt. 5 niniejszego regulaminu

- ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stanowiących bezpośrednie zagrożenie

dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia

 

5. Osobom obecnym na imprezie masowej zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie

broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów

pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków

odurzających lub substancji psychotropowych.

 

6. W przypadku zakwestionowania przedmiotów wymienionych w ppkt. 5, przy wnoszeniu ich

na imprezę masową, może być orzeczony ich przepadek chociażby nie stanowiły własności

 

7. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek obrażenia lub innego uszczerbku na zdrowiu

uczestnika imprezy w trakcie jej trwania jest on obowiązany zgłosić ten fakt służbom

medycznym lub służbom informacyjno - porządkowym obsługującym imprezę masową.

Niezgłoszenie tego faktu w czasie trwania imprezy będzie traktowane jako niebyłe.

 

8. Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie będą

wpuszczone na teren imprezy.

 

9. Zabrania się wywieszania transparentów, banerów, plansz, itp. bez zgody Organizatora.

 

10. Ponadto zakazuje się :

- wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla

- wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów

- rzucania wszelkimi przedmiotami

- sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody

- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami

- wprowadzania psów i innych zwierząt bez kagańca i uwięzi

- uszkadzania roślin oraz obiektów przyrody nieożywionej

- wprowadzania rowerów na teren imprezy

 

11. Uczestnicy lotów balonem zobowiązani są do przestrzegania regulaminu lotów dostępnego na

powszechnego użytku (płoty, mury, drzewa, dachy itp.) (scena, wygrodzone zaplecze sceny)

 

12. Służby porządkowe Organizatora imprezy są zobowiązane usunąć z miejsca przeprowadzania

imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się

niezgodnie z niniejszym regulaminem.

 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć, nagrań video dla celów prasowych

i dokumentujących imprezę.

 

14. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje

podejmuje Organizator.

 

V Ochrona praw autorskich i własności intelektualnej

 

Organizator zastrzega sobie prawo w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami

i dyrektywami, które będą umieszczone na tablicy na terenie imprezy do tego, co następuje:

- odmówić wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego,

kamery lub innego sprzętu, nagrywającego audio-video.

 

15. Organizator ma prawo do rejestrowania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności

zachowania uczestników przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

16. Bezpieczeństwa na imprezie masowej strzegą oznakowane służby Organizatora, legitymujące

się identyfikatorami ze zdjęciem umieszczonym w widocznym miejscu.

 

17. Organizator prosi o powstrzymywanie się od zachowań w wyniku których wielokrotnie

następowały urazy i kontuzje wśród uczestników koncertów:

a) surfowanie

b) moching

c) pogowanie

d) wrzucanie przedmiotów na scenę

 

18. Organizator ostrzega, że podczas koncertu mogą być używane światła stroboskopowe, a

wszyscy uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków

mogących spowodować uszkodzenie słuchu

 

VI. Organizator informuje i uprzedza

 

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.

(Dz. U z 2009 r. Nr 62 poz 504) przepisy karne rozdziału 9 ustawy:

 

1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej:

a) broń, wyroby pirotechniczne, materiały wybuchowe lub materiały pożarowo

b) napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż

 

2. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu

terenu oraz imprezy masowej przez Organizatora lub służby porządkowe podlega karze

grzywny nie niższej niż 2.000 zł

 

3. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscach nieprzeznaczonych dla

publiczności podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000 zł

 

4. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca jakikolwiek przedmiot , mogący stanowić

zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie gdzie

odbywa się impreza masowa albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej

imprezy podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty podlega karze grzywny, ograniczenia

lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat

 

 

ORGANIZATOR